Пестициди

Продукти за растителна защита:

  • Консултации относно изискванията за пускане на пазара на продукти за растителна защита (ПРЗ).
  • Съдействие при организиране на изпитванията за ефикасност на продуктите за растителна защита.
  • Разрешаване на ПРЗ – консултации относно избора на процедура за разрешаване на ПРЗ, подготовка на необходимите документи за регистрация на ПРЗ, подаване на регистрационното досие, съдействие по време на процедурата на разрешаване на продукта за растителна защита-дружеството поема изцяло кореспонденцията с компетентния орган.
  • Съдействие при регистриране на продукти за растителна защита в други страни, членки на ЕС.
  • Пазарни проучвания и осигуряване на подходяща реклама на ПРЗ.
  • Съдействие при осигуряване на дистрибуцията на ПРЗ.