Химикали

Услуги в областта на химичните вещества и смеси:

  • Консултации относно изискванията за пускане на пазара на химични вещества и смеси;
  • Изготвяне на Информационни листове за безопасност и етикети съгласно нормативните изисквания;
  • Абонаментна поддръжка и осъвременяване на информационни листове за безопасност и етикети;
  • Класификация и етикетиране;
  • Уведомления за пускане на пазара на опасни химични вещества и смеси до Центъра по отравянията съгласно изискванията на ЗЗВВХВС.