Биоциди

Услуги в сферата на биоцидите:

  • Консултации относно изискванията за пускане на пазара на биоциди;
  • Съдействие при организиране на изпитванията за биологичната ефективност на биоциди- микробиологични изпитвания, изпитвания за ефективност на инсектициди и родентициди;
  • Разрешаване на биоциди – изготвяне на техническо досие на биоциди съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за пускане на биоциди;
  • Разрешаване на биоциди през R4BP 3- Регистър за биоциди – създаване на фирмени акаунти, изготвяне на SPC, подаване на заявления в съответствие с нормативните изисквания;
  • Съдействие по време на процедурата на разрешаване на биоциди-дружеството поема изцяло кореспонденцията с компетентния орган;
  • Съдействие при регистриране на биоциди в други страни, членки на ЕС;
  • Маркетингови проучвания и осигуряване на подходяща реклама на биоцидите;
  • Съдействие при осигуряване на дистрибуцията на биоциди.